הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ב', 10 במאי 2021, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה").  על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2020; (2) מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים; (3) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה לתקופה…

להמשך קריאה הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה – 28 בינואר 2021

החברה מודיעה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ה', 28 בינואר 2021, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה").  על סדר יומה של האסיפה: (1) מינויה של ד"ר נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה. (2) מינויה של הגברת מעיין כהן מועלם כדירקטורית חיצונית בחברה. לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה…

להמשך קריאה הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה – 28 בינואר 2021