הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה

כפרית תעשיות (1993) בע”מ (“החברה”) – הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ה’, 3 בדצמבר 2020, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כבר עזה (“משרדי החברה”) או ככל שהוראות משרד הבריאות לא יאפשרו זאת, באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה יימסרו בדוח מידי נפרד עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה.
על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ”ל החברה, מר דניאל זינגר לרבות הצעה פרטית מהותית: (2) אישור הצעה פרטית מהותית ליו”ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר. לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דוח הצעה פרטית ערוך על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש”ס-2000, שפורסם על ידי החברה ביום ה’, 29 באוקטובר 2020 (“הדוח המיידי”) (מספר אסמכתא:____), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/ ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ http://maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה”).

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ג’, 3 בנובמבר 2020 בתום יום המסחר (“המועד הקובע”).

מועד האסיפה הנדחית: יום ה’, 10 בדצמבר 2020 בשעה 10:00 במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות (1) ו-(2) המתוארת לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח המיידי. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. החברה אינה מקיימת הצבעה באמצעות האינטרנט.