הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה – 28 בינואר 2021

החברה מודיעה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ה’, 28 בינואר 2021, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה (“משרדי החברה“). 

על סדר יומה של האסיפה: (1) מינויה של ד”ר נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה. (2) מינויה של הגברת מעיין כהן מועלם כדירקטורית חיצונית בחברה. לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, שפורסמה על ידי החברה ביום ה’, 24 בדצמבר 2020 (“הדוח המיידי“) (מספר אסמכתא: 2020-01-139944), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ  http://maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה“). 

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ג, 29 בדצמבר 2020 בתום יום המסחר (“המועד הקובע“). 

מועד האסיפה הנדחית: יום ה’, 4 בפברואר 2020 בשעה 10:00 במשרדי החברה. 

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטה (1) המתוארת לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח המיידי. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. החברה אינה מקיימת הצבעה באמצעות האינטרנט.