הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ב’, 10 במאי 2021, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה (“משרדי החברה“). 

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2020; (2) מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים; (3) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה לתקופה של שלוש שנים והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו; (4) הקצאת אופציות למנכ”ל החברה, מר דניאל זינגר; (5) הקצאת אופציות ליו”ר דירקטוריון החברה, מר יצחק שריר. לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, שפורסמה על ידי החברה ביום 25, במרץ 2021 (“הדוח המיידי“) (מספר אסמכתא: 2021-01-047271  אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ  http://maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה“). 

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה’, 1 באפריל 2021 בתום יום המסחר (“המועד הקובע“). 

מועד האסיפה הנדחית: יום ב’, 17 במאי 2021 בשעה 10:00 במשרדי החברה. 

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטה (1) המתוארת לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח המיידי. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. החברה אינה מקיימת הצבעה באמצעות האינטרנט.